IVO bifaller en ansökan enligt ny lagstiftning om biståndsbedömt trygghetsboende

2019 nov 13

Principiella beslut

Ett bolag har beviljats tillstånd att bedriva biståndsbedömt trygghetsboende eftersom det bedömts ha förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet. Vid bedömningen har även bland annat företrädarnas kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten och bolagets ekonomiska förutsättningar beaktats.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en ny verksamhetstyp som blev tillståndspliktig 2 april 2019.

IVO beslutade den 3 oktober 2019 att bifalla en ansökan om tillstånd att bedriva biståndsbedömt trygghetsboende enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. IVO:s sammantagna bedömning är att det aktuella bolaget (Bolaget) har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i enlighet med 

7 kap. 2 § första stycket SoL. Beslutet är det första där IVO har utrett en ansökan om att bedriva biståndsbedömt trygghetsboende. Verksamhetstypen blev tillståndspliktig den 2 april 2019.

IVO:s sammantagna bedömning är att Bolaget har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket SoL.

Bolaget bedöms också ha insikt i de regelverk som gäller för verksamheten och vara lämpligt i övrigt. Detta är krav som ställs i 7 kap. 2 § andra och tredje stycket SoL. IVO:s bedömning grundar sig på att bolagets företrädare sammantaget bedöms ha förvärvat kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta har de skaffat sig genom flera års erfarenhet av att bedriva verksamhet inom vård och omsorg, såsom särskild boendeform för äldre och hemtjänst. Det har inte heller framkommit några omständigheter i utredningen som visar att företaget och dess företrädare inte skulle uppfylla kravet på lämplighet.

Bolaget bedöms vidare ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, vilket är ett krav som ställs i 7 kap. 2 § fjärde stycket SoL. 

IVO bedömer att verksamheten ska bedrivas i enlighet med syftet med boendeformen, vilket är att tillhandahålla ett boende till äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Det framgår av utredningen att insatsen kommer att anpassas efter den enskildes behov och att det finns gemensamma utrymmen och möjlighet för den enskilde att delta i gemensamma aktiviteter.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.