IVO bifaller en ansökan enligt ny lagstiftning –tillståndssökande bolag bedöms ha insikt

2019 mar 22

Principiella beslut

IVO beslutade den 13 mars 2019 att bifalla en ansökan om tillstånd att bedriva en tillståndspliktig verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 socialtjänstlagen (2001:453).

Beslutet är det första där IVO tillämpar den lagstiftning som gäller från den 1 januari 2019 om att ägare och ledning i ett företag ska ha insikt i de regler som gäller för verksamheten, vara lämpliga i övrigt samt att företaget ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. 

De omständigheter som framgår av beslutet utgör inte en miniminivå för insikt. Det är IVO:s sammantagna bedömning i det aktuella ärendet som leder till att bolaget lever upp till kraven i lagen. 

IVO bedömer att företaget och dess företrädare har insikt och är lämpliga i övrigt att bedriva den aktuella verksamheten. Företagets företrädare har sammantaget förvärvat kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten genom flera års erfarenhet av att bedriva verksamhet inom vård och omsorg. Företrädarna bedöms också vara också lämpliga i övrigt.

Genom en granskning av bland annat företagets årsredovisningar, som visar att ekonomin är stabil, bedömer IVO att företaget också har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. 

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.