IVO polisanmäler socialnämnd för systematiskt kringgående av tillståndsplikt

2018 aug 21

Principiella beslut

Nämnden har under flera år placerat enskilda, som beviljats boende enligt LSS, i en verksamhet utan tillstånd. Då omständigheterna tyder på ett medvetet kringgående av kravet på tillstånd polisanmäler IVO nämnden för tjänstefel.

IVO har därför beslutat att göra en polisanmälan mot socialnämnden i en kommun. Kommunen har låtit placera enskilda som har beviljats boende med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i en tillståndspliktig gruppbostad som saknat tillstånd. Polisanmälan avser misstanke om tjänstefel enligt brottsbalken (BrB).

Enligt uppgift från socialnämnden har inblandade parter ingått ett särskilt avtal avseende bemanning i avvaktan på att verksamheten skulle beviljas tillstånd. Men IVO konstaterar att överenskommelsen har inneburit att det i praktiken är det enskilda bolaget som har drivit verksamheten. Genom att placera personer i det aktuella boendet har nämnden medverkat till, och skapat förutsättningar för, en olovligt bedriven verksamhet. Förfarandet har fortgått under flera år trots IVO:s tillsynsinsatser och även efter att bolagets ansökan om tillstånd har avslagits. 

IVO finner att nämndens agerande utgör ett systematiskt och metodiskt kringgående av bestämmelserna om krav på tillstånd. Enligt IVO:s bedömning kan socialnämnden ha gjort sig skyldig till tjänstefel. IVO har även polisanmält det aktuella bolaget för att bedriva olovlig verksamhet.

En enskild person får inte utan tillstånd från IVO yrkesmässigt bedriva bostad med särskild service. Det framgår av 23 § LSS. Tillståndsplikten omfattar även verksamhet som bedrivs med stöd av entreprenadavtal med en kommun. En enskild näringsidkare som bryter mot tillståndsplikten kan dömas till böter, enligt 28 § LSS. 

För mer information om ärendet kontakta avdelning sydväst