Kommunalförbundens verksamhet omfattas av enbart anmälningsplikt

2019 feb 06

Principiella beslut

IVO beslutade den 30 januari 2019 att avvisa ett kommunalförbunds ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Ett kommunalförbund omfattas inte av kravet på tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket SoL. För kommunalförbund gäller istället skyldigheten att anmäla verksamheten till IVO i andra stycket samma lagrum.

Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund. 

Bestämmelsen om att en kommun ska anmäla sin verksamhet till IVO innan verksamheten påbörjas gäller även för kommunalförbund. I och med att bestämmelsen om anmälningsskyldigheten är tillämplig för kommunalförbundet i fråga, omfattas kommunalförbundet inte av tillståndsplikt för att få bedriva den aktuella verksamheten.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.