Bolag nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet pga företrädarens olämplighet

2016 jun 09

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av att bolagets företrädare tidigare har haft bestämmande inflytande i tre assistansbolag som har misskött sin bokföring och ekonomi i övrigt.

IVO beslutade den 3 juni 2016 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som tillhandahåller personlig assistans. Ansökan avsåg tillstånd att starta ny verksamhet.

IVO bedömer att bolaget inte har visat att företrädaren för bolaget är lämplig att bedriva verksamheten med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Kraven enligt 23 § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är därmed inte uppfyllda.

Den aktuella företrädaren äger bolaget och är bolagets enda ordinarie styrelseledamot samt ska vara verksamhetsansvarig för verksamheten. Hen har tidigare varit styrelseledamot och/eller verksamhetsansvarig i tre andra bolag som har bedrivit verksamhet med personlig assistans. I dessa andra bolag har det förekommit sådan misskötsamhet som att skatter och avgifter inte har betalats i tid, aktiekapitalet har förbrukats, bokföringen har inte skötts på korrekt sätt och ett av bolagen har försatts i konkurs. Bolagens ekonomiska förehavanden har inneburit att den enskildes insats och kontinuiteten i den har äventyrats.

IVO bedömer att detta visar på en olämplighet vad gäller ekonomi och bristande kunskaper i fråga om att bedriva verksamhet med personlig assistans varför ansökan avslås.

För mer information om ärendet, kontakta Avdelningen för tillståndsprövning.