Nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet pga. företrädares olämplighet

2016 dec 13

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av att personer med bestämmande inflytande i bolaget tidigare bedrivit finansieringsrörelse vars tillstånd återkallats av Finansinspektionen.

IVO beslutade den 13 december 2016 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som tillhandahåller personlig assistans. Ansökan avsåg tillstånd att starta ny verksamhet.

IVO bedömer att bolaget inte har visat att samtliga företrädare för bolaget är lämpliga att bedriva verksamheten med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Kraven enligt 23 § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är därmed inte uppfyllda

IVO finner att två av de personer som enligt IVO:s bedömning ska omfattas av lämplighetsprövningen inte uppfyller kraven. Den ene är styrelseledamot i bolaget, styrelseordförande i bolagets moderbolag samt styrelseledamot i ett av de bolag som äger moderbolaget. Den andre utgör styrelsen i ett av de bolag som äger bolagets moderbolag. Dessa två personer har tidigare ägt och drivit en finansieringsrörelse. Vid Finansinspektions granskning av finansieringsrörelsen upptäcktes brister som var så allvarliga att bolagets tillstånd återkallades. Denna omständighet anser IVO visar på en olämplighet i fråga om att bedriva verksamhet med personlig assistans varför ansökan avslås.  

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.