Nekas tillstånd för assistansverksamhet på grund av upprepade brister

2016 dec 13

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av en sammantagen bedömning av de brister som funnits ibland annat bolagets hemtjänstverksamhet.

IVO beslutade den 13 december 2016 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som tillhandahåller personlig assistans. Ansökan avsåg tillstånd att starta ny verksamhet.

IVO bedömer att bolaget inte har visat att det är lämpligt att bedriva verksamheten med hänsyn till de brister som framkommit gällande bolagets utförande av hemtjänst samt hur bolaget redovisat skatter. Kraven enligt 23 § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är därmed inte uppfyllda.

Bolaget har under ett antal år bedrivit hemtjänst i flera kommuner. Vid utförandet av hemtjänsten har bolaget uppvisat brister som har föranlett krav på åtgärder från kommunernas sida. Enligt IVO:s bedömning är anmärkningarna så frekventa och av allvarlig art samt ligger så nära i tiden att det inte är visat att bolaget kommer att kunna administrera insatsen personlig assistans på ett tillförlitligt sätt. Att bolaget inte skött sin skatte­dekla­ration korrekt bidrar till IVO:s bedömning av att bolaget inte uppfyller kravet på lämplighet.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.