Nekas tillstånd för HVB - har tidigare olovligen bedrivit annan verksamhet

2017 mar 23

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva HVB på grund av att bolagets företrädare inte anses vara lämpliga att bedriva sådan verksamhet, då bolaget utan tillstånd har bedrivit boenden för barn och unga på annan ort.

IVO beslutade den 22 mars 2017 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Ansökan avsåg tillstånd att starta ny verksamhet.

Vid bedömningen av om sökanden har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet, gör IVO en lämplighetsprövning av personerna bakom det sökande bolaget.

IVO bedömer att bolagets företrädare har visat sig vara olämpliga att bedriva HVB. Bolaget har bedrivit annan tillståndspliktig verksamhet i form av HVB eller stödboende utan att ha tillstånd för det. Genom att åsidosätta tillståndsplikten har bolaget inte visat att det finns en vilja att följa gällande regelverk för den aktuella verksamheten. Bolaget bedöms därmed inte ha förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.