Tillstånd beviljas efter helhetsbedömning av bemanningen på särskilt boende

2018 feb 06

Principiella beslut

IVO:s samlade bedömning är att det sökande bolaget uppfyller kraven och beviljar tillstånd att bedriva särskilt boende för äldre.

IVO beslutade den 24 januari 2018 att bevilja ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva särskilt boende för äldre.

IVO detaljgranskar inte bemanningen vid prövning av ansökan

Vid prövningen av bolagets uppgifter om hur verksamheten ska bemannas lägger IVO särskild vikt vid att bemanningen ska planeras utifrån de inskrivnas behov och anpassas över tid.

IVO gör en helhetsbedömning av verksamheten. Vad gäller pågående verksamheter kontrollerar IVO att det inte har förekommit klagomål mot verksamheten eller framkommit några brister vid tillsyn.

IVO bedömer sammantaget att den aktuella sökanden har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet och beviljar därför bolagets ansökan om tillstånd.