Tillstånd beviljas för stödboende trots att detta tidigare bedrivits utan tillstånd

2017 jun 30

Principiella beslut

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller en ansökan om tillstånd att bedriva stödboende trots att bolaget tidigare har bedrivit sådan verksamhet utan tillstånd.

IVO biföll den 30 juni 2017 en ansökan om tillstånd för att bedriva stödboende. Ansökan avsåg en verksamhet som bedrevs innan krav på tillstånd för sådan verksamhet infördes den 1 januari 2016.

Bolaget fortsatte, utan tillstånd från IVO, att bedriva en verksamhet i form av stödboende även efter det att tillståndsplikt för verksamheten hade införts. IVO bedömer trots detta att bolagets företrädare har visat sig vara lämpliga att bedriva stödboende.

IVO gör en sammantagen bedömning av vad bolaget har anfört samt övriga omständig­heter som har kommit fram i ärendet. Vid bedömningen har IVO beaktat att det inte har kommit fram några omständigheter som visar på brister i övrigt i företrädarnas lämplighet*. IVO har inte funnit skäl att ifrågasätta trovärdigheten i bolagets uppgifter. Det har inte heller framkommit något annat som tyder på bristande vilja eller förmåga att bedriva stödboende med god kvalitet och säkerhet.

IVO bedömer att den verksamhet som bolaget har ansökt om tillstånd för även uppfyller övriga krav för att beviljas tillstånd.

* Vid bedömningen av om sökanden har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet gör IVO en lämplighetsprövning av personerna bakom det sökande bolaget.