Tillstånd beviljas inte för blandad enhet på särskilt boende för äldre

2018 jun 21

Principiella beslut

IVO bedömer att sökandebolaget inte har visat att verksamheten vid en specifik enhet kan bedrivas med god kvalitet och säkerhet. IVO avslår därför bolagets ansökan om tillstånd för denna enhet, men beviljar tillstånd för verksamhetens övriga delar.

IVO beslutade den 13 juni 2018 att delvis avslå bolagets ansökan om tillstånd att bedriva särskild boendeform för service och omvårdnad om äldre samt hem för viss annan heldygnsvård. 

IVO bedömer att det vid en av enheterna inte finns förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet. Denna enhet skulle ha sex platser för permanentboende personer med demenssjukdom och två platser för korttidsboende. IVO bedömer att det finns risk för att de tillfälliga placeringarna försämrar boendemiljön för de permanent boende personerna.

För personer med demenssjukdom är det en förutsättning för livskvaliteten att boendet erbjuder en småskalig miljö med möjlighet att lära känna personer i sin omgivning och känna trygghet. Sökandebolaget har inte visat att enheten kommer att organiseras på ett sådant sätt att de permanent boende kan undgå negativ påverkan av korttidsplaceringarna.

För mer information om ärendet kontakta avdelningen för tillståndsprövning.