Tillstånd beviljat för verksamhet som ännu inte färdigställt lokaler

2016 dec 06

Principiella beslut

IVO har bifallit en ansökan om att bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trots att de tilltänkta lokalerna inte var färdigställda vid tiden för beslutet.

Tillstånd att bedriva verksamhet med bostad med särskild service kan beviljas även om lokalerna ännu inte är färdigställda. Förutsättningen är en komplett ansökan, att övriga förutsättningar för tillstånd är uppfyllda, samt att det underlag som lämnats in i form av ritningar och beskrivningar av verksamheten är sådana att lokalernas lämplighet kan bedömas.

Ansökan gällde boende för fem vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS.  

Enligt 6 § LSS ska verksamhet enligt lagen bedrivas med god kvalitet och i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.

För att få tillstånd att bedriva gruppbostad enligt LSS, ska enligt 7 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade bland annat anges hur verksamheten ska bedrivas, vilken personal som ska anlitas och hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt. Till ansökan ska fogas ritningar över de lokaler som verksamheten ska vara inrymd i.

Av den aktuella verksamhetens ansökan framgick bland annat att tilltänkta lokalen var en villa i ett kollektiv med tre andra identiska villor som kommer att bedriva bostad med särskild service. Ritningar visade hur byggnaden ska se när den står klar. Det framgick vilka rum med vilka funktioner som ska finnas i huset, och information om varje enskild lägenhets utformning. I fråga om lägenheterna framgick bland annat att samtliga ska ha hall, toalett med dusch, kök, allrum och sovrum.

IVO har gjort bedömningen att verksamheten har förutsättningar att bedriva den planerade verksamheten med god kvalitet och har därför beviljat tillstånd.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.