Tillstånd beviljat för verksamhet som ännu inte färdigställt lokaler

2016 dec 06

Principiella beslut

IVO har bifallit en ansökan om att bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trots att de tilltänkta lokalerna inte var färdigställda vid tiden för beslutet.