Utökning av platser i bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS)

2015 okt 22

Principiella beslut

Bolaget AB ansökte om en utökning av nuvarande tillstånd från fem till åtta platser. Bolaget AB drev sedan tidigare skola, särskola, förskoleklass och gymnasium.

Målgruppen var barn och ungdomar som tillhör personkrets 1, enligt 1 § 1 LSS, i åldern 15-18 år (med möjlighet att bo kvar till dess att skolgången avslutats). Verksamheten vände sig till barn och ungdomar medneuropsykiatrisk problematik, främst inom autismspektrum med diagnoser som Asperger eller högfungerande autism.

Beslut

Ansökan om ändring av tillstånd bifölls. 

Skälen för IVO:s beslut

Tillstånd till ett större antal platser än vad som normalt brukar godtas för en bostad enligt 9 kap. 8 § LSS, kan beviljas om verksamheten är avsedd att vara den enskildes boende under en begränsad tid, för att möjliggöra skolgång och den enskilde flyttar därifrån i samband med att studierna slutförs. 

Det finns inte några närmare föreskrifter om hur en bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS ska vara beskaffad. Socialstyrelsen lägger i sin föreskrift emellertid avgörande vikt vid förarbetsuttalandena om att denna typ av verksamhet bör vara utformad som en vanlig bostad och fungera så hemlikt som möjligt, vilket bl.a. innebär att det bör vara en liten grupp barn eller ungdomar som bor i en och samma lägenhet eller villa. I Socialstyrelsens allmänna råd uttalas att det i regel bör bo två till fyra barn och ungdomar i en sådan bostad. 

Det föreslagna antalet platser översteg vad som normalt kan godtas för en bostad enligt 9 § 8 LSS. Den i ansökan aktuella verksamheten var dock avsedd att vara den enskildes boende under en begränsad tid, för att möjliggöra skolgång på gymnasienivå, och den enskilde flyttar därifrån i samband med att studierna slutförs. Verksamhetens målgrupp var barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik, främst inom autismspektrum med diagnoser som Asperger eller högfungerande autism. IVO ansåg därför, med hänsyn till förutsättningarna i det aktuella ärendet och med hänvisning till bedömningen i HFD 2013 ref. 54, att det föreslagna antalet platser kunde godtas.