Yrkande från sökanden att omfattas av övergångsbestämmelse avvisas

2018 jul 19

Principiella beslut

IVO har i ett delbeslut avvisat ett yrkande om att en verksamhet omfattas av övergångsbestämmelsen i lagen (2017:210) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Ansökan har kommit in för sent för att omfattas av övergångsbestämmelsen.

En ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen har kommit in till IVO den 4 april 2018. En förutsättning för att en verksamhet ska omfattas av övergångsbestämmelsen är att ansökan kom in till IVO senast den 3 april 2018. Bolagets ansökan om tillstånd kom därför in för sent och IVO kan inte tillämpa en övergångsbestämmelse utöver dess lydelse.

Bakgrund

Av andra punkten i övergångsbestämmelsen till lagen om ändring i socialtjänstlagen följer att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som vid ikraftträdandet bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1–4 och som omfattas av undantaget från tillståndsplikt i andra stycket samma paragraf i sin äldre lydelse, eller sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 5, får fortsätta att bedriva verksamheten efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd ges in senast den 1 april 2018.

Den 1 och den 2 april 2018 var helgdagar varför ansökan skulle ha kommit in till IVO senast den 3 april för att omfattas av övergångsbestämmelsen.