Återkallande av tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet (HVB)

2014 feb 20

Principiella beslut

HVB hemmet består av en verksamhet i en huvudbyggnad, ett kollektivboende (totalt 10 platser) och ett antal träningsboenden totalt nio platser) på adresser som inte angetts i tillståndsbeslutet.

Socialstyrelsen har i två tidigare tillsyner riktat åtgärdskrav mot verksamheten. 

Beslut

IVO fann att det inte var en tillräcklig åtgärd att ställa krav om åtgärder i ett föreläggande för att komma tillrätta med de konkreta brister som förelåg i ärendet. IVO återkallade därför verksamhetens tillstånd. 

Skälen för IVO:s beslut

IVO delade inte huvudmannens uppfattning att bristerna i lokalerna ska separeras från personalens (verksamhetens) förhållningssätt till de inskrivna barnen och unga. IVO framhöll att personalens förhållningssätt till de inskrivna barnen och de unga, att ge dem frihet att sköta sin boendesituation har medfört att barnen och de unga har fått en för stor frihet och ansvar, i förhållande till deras förmågor. IVO konstaterade att förhållandet inte var i överensstämmelse med vad som framgår av verksamhetens skriftliga rutiner om att tidigt sätta tydliga gränser. 

IVO anser därutöver att huvudmannen åsidosatt sina skyldigheter i samband med inskrivning av den unge, som missbrukat droger under sin vistelse i HVB hemmet och som polisen gjort husrannsakan hos, att särskilt kontrollera att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt. 

IVO anser att bristerna är sådana allvarliga missförhållanden som innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet. Ett missförhållande som består i att barnen och de unga bor i lokaler som i vissa fall inte kan betraktas på annat sätt än som en miljö med misär, med lokaler som är kraftigt nedgångna, slitna och smutsiga och därför inte tillförsäkrar barnen eller de unga ett boende som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. IVO bedömer att det föreligger ytterligare ett missförhållande genom att det föreligger en påtaglig risk för att barnen och de unga inte får sina behov tillgodosedda och de insatser de har rätt till.

IVO anser att flera av de konstaterade bristerna är en följd av huvudmannens bristande omdöme och inställning till att problemen är överdriven. IVO anser att huvudmannens bristande omdöme även kan ses i tidigare inspektioner som påvisat betydande brister i att följa lagar, förordningar och föreskrifter.