Bemanning på demensboende (SoL)

2015 feb 18

Principiella beslut

IVO har i beslut den 18 februari 2015 förelagt Vård- och omsorgsnämnd i kommunen vid vite att säkerställa tillräcklig bemanning och att senast den 4 maj 2015 komma in med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.

Beslut

IVO förelägger kommunen vid vite om 1 000 000 kronor att vid det särskilda boendet säkerställa att samtliga avdelningar där personer med demenssjukdom befinner sig, är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.

Skälen för IVO:s beslut

Det aktuella hemmet består av tolv avdelningar på olika våningar i två separata hus. Merparten av avdelningarna är gruppboenden för demenssjuka. I april 2014 ställde IVO krav bl.a. på att det skulle säkerställas att samtliga avdelningar var bemannade hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Vid en oanmäld inspektion i oktober 2014 framgick att bemanningen var oförändrad och att personalen var borta från avdelningarna som längst 30 minuter i sträck.

I beslutet framhåller IVO att personer med demenssjukdom är en utsatt grupp med behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Närheten till personal dygnet runt är särskilt viktig för att uppnå trygghet och säkerhet. I det aktuella hemmet är nattbemanningen sådan att personalen ansvarar för två avdelningar om totalt 18 boende var. Avdelningarna ligger på olika våningsplan vilket innebär att minst hälften av alla avdelningar ständigt är obemannade. IVO bedömer att personalen inte har den överblick över obemannade avdelningar som ska finnas i denna typ av verksamhet och att personer med demenssjukdom lämnas utan tillsyn kortare och längre perioder varje natt. IVO ifrågasätter inte vad kommunen anfört i fråga om att larm kan hjälpa den enskilde att påkalla personalens uppmärksamhet, men anser att nattbemanningen oavsett detta är otillräcklig för att säkerställa att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.