Fråga om skyldighet att servera halalslaktat kött

2016 apr 11

Principiella beslut

IVO har den 6 april 2016 fattat beslut i ett tillsynsärende rörande skyldigheten för ett hem för vård eller boende (HVB) att servera halalslaktat kött.

IVO bedömer att det inte finns någon ovillkorlig rätt att få viss kost, som till exempel halalslaktat kött, serverad vid ett HVB. Bedömningen innebär inte att det inte ska tas individuella hänsyn till enskildas önskemål och behov utifrån bl.a. religion. 

Skäl för IVO:s beslut

Det finns enligt IVO inte någon ovillkorlig rätt att få en viss kost serverad på HVB. Att äta kött är inte en förutsättning för att en person ska få i sig alla de näringsämnen som behövs. Det har framkommit att verksamheten erbjuder näringsmässigt godtagbara alternativ till halalslaktat kött. Det förhållandet att halalslaktat kött inte serveras kan inte heller anses stå i strid med någon religion. Då det i verksamheten finns möjlighet att äta näringsmässigt godtagbar mat i tillräcklig omfattning så anser IVO att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas på den. Det framhölls särskilt i beslutet att verksamheten gör ungdomarna delaktiga i fråga om vilken mat som serveras.

Enligt IVO är det viktigt att ungdomarna som placerats på HVB har möjlighet att påverka sin tillvaro och att de ges reellt inflytande över vardagliga frågor. För att den enskilde ungdomens vistelse vid boendet ska upplevas som meningsfull kan det vara betydelsefullt att ibland få äta den mat man har önskemål om.