Nyanserad bedömning av socialnämnds ansvar för att aktivt söka upp missbrukare

2019 maj 16

Principiella beslut

IVO har funnit brister i socialnämndens individuellt uppsökande arbete riktat till personer med missbruk. IVO bedömer att nämndens skyldighet att arbeta aktivt med att se till att behövande får hjälp och stöd bör innefatta varierade åtgärder.

IVO fattade den 13 maj 2019 beslut i ett ärende avseende tillsyn av en socialnämnds arbete inriktat mot vuxna personer med missbruk. IVO har funnit att nämnden behöver förbättra sitt arbete på olika sätt. En brist är att nämnden inte genomför tillräckliga uppsökande åtgärder när den får kännedom om att en enskild har missbruksproblem. IVO vill därför framhålla att nämnden har ett långtgående ansvar att aktivt verka för att enskilda personer ska få den hjälp och vård de behöver för att komma ifrån sina problem med missbruk. Beslutet innebär en nyansering av IVO:s tidigare inställning till vilka åtgärder som kan komma i fråga.

IVO:s bedömning är att om nämnden genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om att någon har ett missbruk måste nämnden på olika sätt försöka få kontakt med den person det gäller. Det kan röra sig om allt från att skriva brev och ringa till att söka upp personen där det kan antas att hen befinner sig. Utformningen av kontaktförsöken får bero på omständigheterna i den enskilda situationen. Oavsett vilken kontaktväg som övervägs måste genomförandet ske med stor hänsyn till den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. IVO bedömer att frågan om en uppsökande åtgärd kan genomföras inom ramen för en förhandsbedömning eller om den innebär en utredningsåtgärd som kräver att en utredning inleds, får nämnden ta ställning till utifrån vad syftet är med kontakten och vad den resulterar i.

För mer information om ärendet kontakta avdelning öst.