Tillstånd återkallas på grund av olämplig person med bestämmande inflytande

2016 jun 10

Principiella beslut

IVO har beslutat att återkalla ett bolags (Bolaget) tillstånd att bedriva verksamhet avseende personlig assistans.

IVO finner att lämplighetsprövningen av ett bolag ska omfatta en person utan formell koppling till bolaget men som genom anknytning genom bl.a. anhöriga och tidigare bolag bedöms ha ett bestämmande inflytande över verksamheten.

IVO beslutade att göra en lämplighetsprövning av Bolaget efter en anmälan från Försäkringskassan. Anmälan gällde en misstanke om att Bolaget i praktiken omfattade samma verksamhet som tidigare bedrivits av ett annat bolag, som på grund av inflytande av en person (A) nekats tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans.

IVO bedömde att Bolaget inte uppfyller kravet på lämplighet att bedriva verksamhet med personlig assistans enligt 23 § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det beror på att A bedöms ha ett bestämmande inflytande över verksamheten och att A bedöms olämplig att bedriva verksamheten. Det bestämmande inflytandet ansågs bestå i att

  • Verksamheten i stora delar är densamma som i tidigare bolag där A haft ett bestämmande inflytande
  • Majoritetsägare i Bolaget är anhöriga till A
  • Styrelse och innehavare av ledande positioner i Bolaget är anhöriga eller personer som haft ledande positioner i andra bolag där A haft bestämmande inflytande
  • A har tidigare agerat via bulvaner

A bedöms olämplig på grund av att denne är dömd till fängelse för ekonomisk brottslighet, har meddelats näringsförbud och har stora skulder registrerade hos Kronofogden. 

För mer information om ärendet, kontakta avdelning öst.