Tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden rörande ensamkommande barn som uppges ingå i äktenskap vid ankomst till Sverige

2017 maj 11

Principiella beslut

IVO har fattat beslut i två ärenden rörande socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn som uppgetts ingå i äktenskap med vuxna personer.

I det ena ärendet finner IVO att kommunen i de delar som granskats har handlagt ärendet korrekt. I det andra ärendet fann IVO stora brister. 

I ärenden som rör ensamkommande barn som uppges ha ingått äktenskap med en vuxen person behöver socialnämnden göra dels en bedömning av barnets behov av omedelbart skydd, dels en noggrann och omsorgsfull utredning av barnets behov av stöd och skydd.

Socialnämnden ska samverka med barnets gode man och beakta att den gode mannen i vårdnadshavarnas ställe ska ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.

Socialnämnden ska enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. När ett barn som saknar vårdnadshavare i Sverige ger sig till känna eller aktualiseras på något annat sätt i en kommun, t.ex. genom Migrationsverkets anvisning, ska socialnämnden också enligt 11 kap. 1 a § SoL göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd (JO beslut den 30 mars 2017, dnr 5565-2016).

För barn som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, ska överförmyndaren enligt 2 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.

Ärende 1

Ärendet gällde en flicka som kommit till Sverige och uppgavs vara 16 år och ingå i äktenskap med en vuxen man. Hon bodde tillsammans med honom och deras två barn. Socialnämnden gjorde en bedömning av flickans behov av omedelbart skydd samma dag som hon anvisades till kommunen. Nämnden träffade flickan mycket snart efter att hon anvisades till kommunen och därefter regelbundet. Flickan har direkt och vid upprepade tillfällen informerats om att hon inte behöver bo med mannen och vilket stöd hon kan få. Kontinuerlig kontakt har hållits med flickans gode man vars inställning inhämtats. Vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, har övervägts men bedömts av nämnden inte vara tillämplig. Utifrån den utredning som gjorts och utifrån flickans inställning har nämnden bedömt att det vore direkt skadligt för flickan att splittra familjen. Utifrån den komplexa situationen har flickan beviljats en kontaktperson och nämnden har beslutat om uppföljning och att beslutet skulle ändras om förhållandena förändrades.

IVO fann att skyddsbedömningen gjorts korrekt och att nämnden i övrigt i de granskade delarna gjort en noggrann och omsorgsfull utredning utifrån de krav lagstiftningen uppställer.

Ärende 2

Ärendet gällde en gravid flicka som kommit till Sverige och uppgavs vara 14 år och ingå i äktenskap med en vuxen man. Socialnämnden gjorde inte någon bedömning av flickans behov av omedelbart skydd när flickan anvisades till kommunen. Inte heller framgår att nämnden övervägt polisanmälan med anledning av vad som framkommit om flickans situation. Den första kontakten med flickan hade kommunen en dryg månad efter anvisning, och inte heller då gjordes någon skyddsbedömning. En bedömning av om vård med stöd av LVU var aktuell gjordes några månader senare men förutsättningar bedömdes inte föreligga. Beslut efter utredning fattades drygt fem månader efter att flickan anvisats till kommunen. Socialnämnden har haft en begränsad kontakt med flickans gode man och placerat flickan i ett familjehem mot den gode mannens vilja. Det går inte att av dokumentationen i ärendet utläsa om familjehemmet var utrett när flickan placerades där.

IVO kräver att socialnämnden vidtar åtgärder för att se till att barns behov av skydd och stöd säkerställs genom att

  • Vid behov göra bedömningar av barnets behov av omedelbart skydd och överväga att göra polisanmälan om brott mot barn
  • Se till att utredningar om barns behov av skydd och stöd görs skyndsamt och i tillräcklig omfattning
  • Inte bevilja insatser enligt socialtjänstlagen utan samtycke från barnets gode man när sådant krävs
  • Dokumentera så att det enkelt går att följa handläggningen av ett ärende.

För mer information om de båda ärendena, kontakta avdelning sydöst.