Äldre efterfrågar kontinuitet

2013 okt 01

Rapporter

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre – slutrapport 2013.

Regeringen gav i september 2009 Socialstyrelsen ett treårigt uppdrag för att göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre.

Sammanfattning

IVO redogör här i korthet för några av de problemområden som Socialstyrelsen uppmärksammade i tillsynen.

Samverkan och informationsöverföring

  • Bestämmelserna om vårdplanering är inte helt anpassade till den utveckling som har skett inom hälso- och sjukvården med bland annat kortare vårdtider.
  • Fokus vid den samordnade vårdplaneringen förefaller hamna på betalningsansvar i stället för på en säker vård och omsorg med tydlig ansvarsfördelning.
  • Det är ovanligt att mottagande verksamheter i öppenvården och inom äldreomsorgen får uppgifter om läkemedel eller annan viktig information om den äldre senast samma dag som han eller hon skrivs ut från sjukhuset.
  • Sjukgymnaster och arbetsterapeuter blir sällan kallade till vårdplanering.
  • Det ställs stora krav på personalen att informera och samordna insatserna när det finns flera aktörer med olika ansvar och uppdrag runt den äldre, särskilt i de delar av landet som har många privata utförare av vård och omsorg.
  • Det finns risker för brister i informationsöverföring och patientsäkerhet vid utskrivning inför kvällar eller helger.