Delaktighet för barn och unga i samhällets vård

2015 dec 01

Rapporter

Rapporten behandlar IVO:s tillsyn över HVB som tar emot barn och unga och SiS-ungdomshem. Under 2014 var fokus för tillsynen av dessa verksamheter att granska barns och ungas delaktighet i vården och omsorgen på de hem som tar emot dem.

Ung man pratar med en kvinna