Delredovisning regeringsuppdrag S2019/02870, S2021/06574

2022 sep 01

Rapporter

IVO har regeringens uppdrag att genom särskilda tillsynsinsatser bidra till omställningen till god och nära vård.

I denna delredovisning redogör IVO för det pågående arbetet, de slutsatser som är resultatet av tidigare och pågående tillsyner samt förstärkningen av bland annat den egna analysförmågan och samverkan med andra myndigheter.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2023.