En trygg och säker vård – har personalen lämplig utbildning?

2013 nov 01

Rapporter

En granskning av vård- och omsorgspersonalens utbildning och metoder i HVB för barn och unga.

Sammanfattning

För att stärka skyddet för placerade barn och unga infördes 2010 bestämmelser om regelbundna inspektioner i socialtjänstförordningen (2001:937) och förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bestämmelserna innebär att Inspektionen för vård och omsorg, IVO (före 201306-01 Socialstyrelsen), ska genomföra inspektioner två gånger per år av alla hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn och unga, inklusive de särskilda ungdomshemmen (SiS), och bostäder med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS. Minst en av inspektionerna ska vara oanmäld. Den som genomför inspektionen ska prata med de barn och ungdomar som vill.

Personalens kompetens är en viktig indikator när det gäller att bedöma kvalitet i vården på HVB. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § ska det för att utföra uppgifter inom socialtjänsten finnas ”… personal med lämplig utbildning och erfarenhet”. Tillsynen 2012 visade att hälften av verksamheterna inte fullt nådde upp till kraven samt att många verksamheter tycktes sakna kunskap om metoder.

En fördjupad granskning av utbildningsnivå och arbetssätt bekräftar detta tillsynsresultat; många HVB saknar personal med utbildning inriktad mot vård och behandling. Det visade sig också att få verksamheter använder namngivna behandlingsinsatser eller definierade förhållningssätt som kännetecknar deras verksamhet. Och att vissa HVB använder ett mycket stort antal insatser. Arbetssätt och metoder tycks ogenomtänkta och saknar många gånger vetenskapligt stöd. Det kan därför ifrågasättas om personalen har tillräcklig kunskap om de metoder som tillämpas.

Metoder och arbetssätt som inte är anpassade för målgruppen eller tillämpas felaktigt innebär risker för barnen. Personal som har en relevant grundutbildning har större förutsättningar att välja rätt behandlingsinsats och att tillämpa en metod som det är tänkt. Utbildad personal har överhuvudtaget större möjligheter att hjälpa barnet – personalens kompetens är en grundläggande förutsättning för att målen för vården och behandlingen uppnås. En eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete kan ge de grundkunskaper som krävs.

IVO fastställer därför som stöd vid granskning och bedömning av om det i verksamheten finns personal med lämplig utbildning och erfarenhet att lämplig utbildning för vård-och omsorgspersonal på HVB motsvarar en eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller en högskoleutbildning med motsvarande inriktning. Det är inte den enskilda personalens utbildning som bedöms utan utbildningsnivån i verksamheten som helhet. När kompetens granskas i en verksamhet gör IVO en helhetsbedömning som, förutom utbildningsnivån, omfattar personalens erfarenheter, personalgruppens sammansättning, målgrupp och metoder.