Enskildas klagomål enligt PSL - Slutredovisning av regeringsuppdraget (dnr S201607779RS)

2018 feb 16

Rapporter

IVO har i regleringsbrev för 2017 (prop. 2016/17:1) fått i uppdrag att följa utvecklingen av enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

Kvinnlig vårdpersonal undersöker manlig patient.