Enskildas klagomål enligt PSL

2017 feb 01

Rapporter

En delredovisning av Regeringsuppdraget (dnr S2015/08135/RS)

Liten pojke sitter i sin faras knä och undersöks av vårdpersonal.