Får jag gå på promenad idag? - Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden?

2014 okt 01

Rapporter

Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014.

Sammanfattning

IVO har på uppdrag av regeringen granskat socialnämndernas arbete med att tillgodose äldres behov av hjälp och stöd på särskilt boende med utgångspunkt från det ansvar som följer av socialtjänstlagen. I uppdraget ingår inte att granska socialnämndernas ansvar för den hälso- och sjukvård som ges på särskilt boende eller att granska kvaliteten på de hemtjänstinsatser som faktiskt ges vid särskilt boende.

IVO kan konstatera brister på fyra områden när det gäller socialnämndernas arbete.

  • Det uppdrag och den information om den äldres behov av hjälp och stöd som socialnämnderna överlämnar till boendena är ofta otydliga.
  • Det överlåts ofta till enskild omvårdnadspersonal att bestämma de hemtjänstinsatser som ska tillgodose den äldres behov av hjälp och stöd. 
  • Nämnderna saknar ofta en systematisk kontroll av om planerade hemtjänstinsatser verkligen tillgodoser den äldres behov.
  • Även uppföljningen av de hemtjänstinsatser som ges på det särskilda boendet överlåts ofta till enskild omvårdnadspersonal. Övrig uppföljning som nämnderna låter genomföra är ofta övergripande och sker på en allmän nivå utan ett individuellt perspektiv.
  • Många socialnämnder har inte i sitt ledningssystem kartlagt och fastställt de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att de äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilt boende.

Mot bakgrund av ovanstående brister är det IVO:s bedömning att de granskade socialnämnderna inte fullt ut säkerställer att de äldres bedömda behov av stöd och hjälp tillgodoses. I rapporten finns en kortare sammanfattning av tillsynens resultat. IVO för därefter en sammanfattande diskussion. Avslutningsvis lämnar IVO rekommendationer till socialnämnderna.