Gör tillsynsombud skillnad för barn som bor i familjehem?

2013 dec 01

Rapporter

Delrapport med tillsynsombudens erfarenheter från en försöksverksamhet.

Sammanfattning

Denna delrapport är en redovisning av ett regeringsuppdrag om en 
försöksverksamhet med tillsynsombud för barn som bor i familjehem. Tio tillsynsombud har haft kontakt med 58 barn i försöket som startade vintern 2010.

Delrapporten bygger i huvudsak på en redovisning av tillsynsombudens 
erfarenheter och synpunkter av deras kontakter med barnen, 
familjehemsföräldrarna och socialtjänsten.

Örebro universitet har uppdraget att utvärdera försöket som även omfattar en jämförelsegrupp med 32 barn som bor i familjehem men som inte haft ett tillsynsombud. I försöksgruppen deltar tio kommuner och tio andra kommuner ingår i jämförelsegruppen. Försöket är avslutat medan utvärderingen fortsätter med att följa upp de barn som ingår i jämförelsegruppen. En avrapportering från Örebro universitet bifogas till denna delrapport i avvaktan på den totala utvärderingen. 

Intervjuerna med tillsynsombuden redovisas i denna rapport eftersom de är genomförda och analyserna är klara. Utvärderingen av barnens synpunkter och erfarenheter av att ha ett tillsynsombud redovisas endast till en del. Detta eftersom de barn som intervjuats endast hade deltagit i försöket cirka sex månader vilket är en kort tid. Några slutsatser av barnens utsagor kan därför inte presenteras i denna delrapport. Den resterande utvärderingen kommer att vara klar och redovisas i en slutrapport senast oktober 2014.

De flesta barnen var nöjda med sitt tillsynsombud redan från början av 
försöket. Den anledning som barnen uppgav var att tillsynsombuden gett stöd och en positiv relation.