Hur hanteras synpunkter och klagomål?

2014 mar 01

Rapporter

Resultat från inspektioner av HVB och LSS-verksamheter för barn och ungdomar 2013.

Sammanfattning

Alla hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn och unga, inklusive de särskilda ungdomshemmen, samt bostäder för barn enligt 9 § 8 LSS inspekteras minst två gånger per år. Vid inspektionerna samtalar inspektören alltid med de barn som vill. Tillsynen omfattar cirka 800 HVB och cirka 200 LSS-boenden.

Tillsynsmyndigheten genomförde 2013 ungefär 3 800 barnsamtal. År 2013 har tillsynsmyndigheten i de anmälda inspektionerna granskat HVB, inklusive de särskilda ungdomshemmen, med stöd av bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011: 9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt implementeringen av lex Sarah. Särskilt har granskats hur verksamheterna hanterar klagomål och synpunkter från barnen.

I bostäder enligt 9 § 8 LSS har temat 2013 varit god kvalitet utifrån personal, kompetens och bemanning. Där har föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:6) om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS varit utgångspunkt för tillsynen. Vid de oanmälda inspektionerna har fokus varit personalens kännedom om hur klagomål och synpunkter hanteras. Tillsynen visar att de flesta HVB tar emot och utreder klagomål och synpunkter, men att inte lika många verksamheter sammanställer och analyserar dessa för att använda i kvalitetsarbetet på ett systematiskt sätt. Likaså känner personalen i merparten av verksamheterna till lex Sarah och rapporteringsskyldigheten, men använder inte sin kunskap om missförhållanden och risker för att utveckla kvaliteten och minska risken för att missförhållandet inträffar igen.

Klagomål och synpunkter från barn och ungdomar tas emot i HVB verksamheterna och i samtal säger de flesta barn och ungdomar att de vet vart de ska vända sig och att personalen lyssnar.

Bemanningen i bostäder för barn enligt 9 § 8 LSS bedöms vara tillräcklig för att tillgodose barnens individuella behov, men personalens kompetens räcker inte alltid till. Det gäller även föreståndare – i var femte verksamhet bedömdes föreståndarens utbildning som otillräcklig.

Personal i barnboenden enligt LSS känner inte alltid till hur klagomål och
synpunkter hanteras i den egna verksamheten.