Implementering och händelser - Lärdomar från analys av 41 lex Sarah-anmälningar

2014 feb 01

Rapporter

Temarapporten analyserar anmälningar enligt lex Sarah. Underlaget består av anmälningar från Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län som är beslutade under första halvåret 2013.