Kommunikation ett förbättringsområde - Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom primärvården och äldrevården

2014 mar 01

Rapporter

Rapporten tar upp klagomål och anmälningar enligt lex Maria, inom primärvården och äldrevården, i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Underlaget består av de klagomål och anmälningar som är beslutade under första halvåret 2013.

Sammanfattning

Syftet med granskningen är bland annat att få en bättre uppfattning om vad anmälningar och klagomål inom primärvården och äldrevården handlar om samt vilka brister som vi kan konstatera. Förhoppningen är att vårdgivarnas verksamheter ska kunna använda resultatet för verksamhetsutveckling dessutom att IVO kan använda underlaget i myndighetens riskanalys för att i det samlade materialet finna nya riskområden.

Kommunikationsbrister ett av de största problemområdena

Det finns ett tydligt problemområde inom framför allt primärvården och det handlar om information och kommunikation. IVO antar att det bakom de flesta klagomål finns någon brist på information och kommunikation mellan patienten och/eller närstående och hälso- och sjukvården. Dessutom är det en av de vanligaste orsakerna till en händelse som anmälts enligt lex Maria.

Det är viktigt att varje patient känner att den som undersöker eller ger vård och behandling har tid att fånga de problem som är aktuella vid vårdkontakten annars finns risk för att patienten upplever att det skett en felbehandling.

Kontinuitetsproblem vanligt i primärvården

Primärvården har problem med kontinuitet och rekrytering av läkare. Det talar för att det antagligen finns organisatoriska problem med dåliga förutsättningar för den inhyrda läkaren att kunna ge en god vård. Kontinuitetsproblemen gäller också vid läkarmedverkan i äldrevården.

Bristen på läkare gör också att sjuksköterskor i äldrevården och på vårdcentraler får ta ett större ansvar än de har kompetens för.

Det saknas uppföljning av att rutiner fungerar

Det saknas ofta att någon följer upp att rutiner och riktlinjer inom hälso- och sjukvården faktiskt fungerar så som det är tänkt. Det påståendet blir tydligt när det visar sig att orsaken till en händelse som är mest frekvent i anmälningar enligt lex Maria är brister i rutiner och riktlinjer. Det kan handla om att det saknas rutiner, att verksamheterna inte har uppdaterat dem, att de inte är kända och att följsamheten till befintliga rutiner är dålig.

Hela landet tycks ha samma brister

Det tycks finnas samma brister och orsaker till händelser i övriga landet som granskningen av de fyra Norrlandslänen visar. Beslut i drygt 300 anmälningar enligt lex Maria från hela landet, som rör primärvård och äldrevård, bekräftar detta.