Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård

2014 dec 01

Rapporter

Rapport - Regeringsuppdrag Dnr. S2014/2930/FS

Sammanfattning

Det finns särskilda möjligheter för barn i familjehem, HVB och SiS-hem att kontakta IVO och ställa frågor eller framföra klagomål via Barntelefonen. Barntelefonen är till för barn och unga i åldrarna upp till 18 år. IVO har via Barntelefonen tagit emot nästan 400 samtal under perioden januari 2014 till och med november 2014. Vissa av dessa har lett till oanmälda inspektioner och förändringar i verksamheterna.

Möjligheten att kontakta IVO ska även finnas för barn som vårdas i den psykiatriska heldygnsvården, ca 200-300 personer per år. IVO ska med detta regeringsuppdrag utveckla och pröva arbetssätt som säkerställer att barn som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården själva kommer till tals och får framföra sin mening inom ramen för tillsynsinsatser.

I Barnombudsmannens arbete har det framkommit att barn och unga som vårdas enligt lagen (1991:1 129) om rättspsykiatrisk vård, förkortad LRV, och lagen (1991:1 128) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT, ofta saknat information om vårdens syfte och innehåll, sina rättigheter och möjligheter att framföra klagomål.

IVO har i samband med detta regeringsuppdrag utrett hur man kan skapa möjligheter för barn och unga som vårdas inom psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård att kontakta tillsynsmyndigheten.

Arbetet har utgått ifrån intervjuer med inspektörer inriktade på barn och unga och intervjuer med ungdomar placerade på SiS-hem. Projektet har även samarbetat med Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). Samarbetet med Socialstyrelsen baseras på det närliggande regeringsuppdrag som de fått om att förbättra informationen till barn och unga inom LPT och LRV om vilka rättigheter dessa barn och unga har.

IVO föreslår utifrån insamlat underlag att utöka nuvarande Barntelefon till en Barnlinje som omfattar alla barn och unga i åldrarna 0-18 år inom både vård och omsorg. Telefonnummer och e-postadress bibehålls, samt att IVO öppnar en chatt några timmar varje vardag via webbplatsen ivo.se. Barnlinjen planeras att öppna för alla barn och unga den 1 april 2015.

Tillsynsinsatser är under utveckling och under 2014 påbörjades arbetet med en tillsynspolicy för IVO. En av delarna handlar om att patienter och brukare i större utsträckning ska komma till tals i samband med tillsyn. Barnperspektivet är ett av de viktiga perspektiv som finns med i arbetet. IVO har utvecklat strukturerade metoder vid inspektioner av HVB och SiS med intervjuer av barn och unga utan närvaro av personal, så kallade barnsamtal”. Samma metodik kan, med viss anpassning, användas även vid inspektioner av verksamheter som bedriver psykiatrisk tvångsvård för barn och unga.

En generell reflektion både bland personalen inom vård och omsorg och hos berörda barn och unga, är att informationen om barnens möjligheter och rätt att kontakta IVO behöver förbättras. Hur detta ska ske tas om hand i IVO:s ordinarie verksamhet och i samarbetet med Socialstyrelsens projekt för att sprida information om rättigheter för barn och unga som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården.