Överförskrivning

2014 jun 01

Rapporter

Rapport 2: Tillsyn av apotek – apotekspersonalens skyldighet att anmäla misstänkta överförskrivare.

Sammanfattning

Narkotiska läkemedel och överförskrivning

Överförskrivning av narkotiska läkemedel har länge varit ett samhällsproblem. Staten har vidtagit olika åtgärder för att försöka komma tillrätta med detta problem. Man har infört krav på att narkotiska läkemedel ska förskrivas på särskilda blanketter. Nyligen har fastslagits att vårdslös narkotikaförskrivning medför att läkare kan dömas för narkotikabrott. År 2011 ändrades sekretessregleringen för att ge möjlighet att i patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, införa en skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal som expedierar läkemedel (i denna rapport kallad apotekspersonalen) att till tillsynsmyndigheten anmäla misstänkt överförskrivning.

IVO har genomfört en tillsyn av anmälningsskyldigheten

Den 2011 införda anmälningsskyldigheten ledde inte till någon markant ökning av myndighetens utredningar av misstänkt överförskrivning. IVO:s hypotes var att den låga rapporteringen från apotek om misstänkt överförskrivning kunde förklaras med att anmälningsskyldigheten inte blivit allmänt känd, men även med att personalen upplevde hinder för att göra en anmälan.

Tillsynsmyndigheten tog initiativ till detta projekt om överförskrivning för perioden 2013/2014.

Överförskrivning är en patientsäkerhetsrisk

Överförskrivning av narkotiska läkemedel är en allvarlig patientsäkerhetsrisk. De yrkesutövare som misstänks för överförskrivning av narkotiska och andra särskilda läkemedel bör uppmärksammas och utredas. Vid överförskrivning bör lämpliga åtgärder vidtas för att främja patientsäkerheten.

Inget i de svar som lämnats i IVO:s enkät tyder på annat än att såväl vårdgivare med apoteksverksamhet som berörd apotekspersonal i princip delar denna syn på överförskrivning.

IVO anser att det är till fördel för patientsäkerheten att en anmälan sker redan vid tidig misstanke om överförskrivning.

Hinder att fullgöra anmälningsskyldigheten kan minskas

IVO är beroende av information för sin tillsyn av narkotikaförskrivning, bland annat från apoteken. Lagstiftaren valde efter de överväganden som framgår av propositionen 2009/10:210, Patientsäkerhet och tillsyn, att placera anmälningsskyldigheten hos apotekspersonalen och inte hos vårdgivaren.

Syftet med lagen motverkas delvis av de hinder som kommit fram i enkäten. IVO gör bedömningen att det är av betydelse för patientsäkerheten att de hinder som beskrivits minimeras.

IVO har vidtagit följande åtgärder:

Det har kommit fram önskemål om en blankett för anmälan. Med denna rapport som underlag kommer frågan att vidare behandlas inom IVO.

Som bedömningsstöd till apotekspersonalen har IVO i bilaga 1 diskuterat bakgrund och betydelse av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, i bilaga 2 gett exempel på förhållanden som noterats vid en anmälan från apotek och i bilaga 3 utvecklat frågan om sekretess.

IVO ska i arbetet med sina interna rutiner beakta önskemålet om att den som anmält en förskrivare till IVO även önskar få ta del av utredningens resultat.
Vårdgivaren bör beakta följande:

  • Det är IVO:s uppfattning att vårdgivaren ska säkerställa att personalen får möjlighet att fullgöra sin anmälningsskyldighet.
  • I avvaktan på annan reglering finner IVO det särskilt angeläget att vårdgivaren upprättar lokala rutiner.