Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2015

2016 okt 01

Rapporter

I årets sammanställning över klagomål har IVO lagt fokus på klagomål angående brister i kommunikation, organisation, tillgänglighet, vård och behandling. Samt ett försök att tydliggöra skillnader och likheter i klagomålen vad gäller kvinnor och män.