Stärka kapaciteten i verksamheten med tillståndsprövning

2016 apr 01

Rapporter

IVO har fått i uppdrag (S2015/06289/FST) att vidta åtgärder som stärker kapaciteten i myndighetens tillståndsprövning i fråga om HVB för barn och unga och för den nya placeringsformen stödboenden.