Systemanalys - Region Skåne

2014 mar 01

Rapporter

Denna rapport innehåller en systemanalys av Region Skånes hälso- och sjukvårdssystem. Den är framtagen för att utgöra ett underlag för tillsynsdialogen.

Sammanfattning

En övergripande slutsats är att Region Skåne uppvisar goda resultat inom den somatiska sjukhusvården till en relativt låg kostnad. Men identifierade 
förbättringsområden finns inom de somatiska akutmottagningarna, 
läkemedelsanvändningen bland äldre, kvaliteten inom psykiatrin och det 
övergripande ledningssystemet.

Systemanalysen av Region Skånes hälso- och sjukvårdssystem bygger på 
tillsynsmyndighetens iakttagelser de senaste åren och på en genomgång av 
landstingsvisa resultat- och kvalitetsindikatorer. Med hjälp av de senare kan 
regionens resultat bedömas i relation till övriga landsting och regioner. Men IVO kan inte utgå från relativa jämförelser vid bedömning av kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården. Skälet är att IVO:s uppgift är att verka för att vårdgivare lever upp till det regelverk som finns för hälso- och sjukvården.

Med regelverket som bedömningsgrund av Region Skånes sjukvårdssystem har ett ytterligare förbättringsområde identifierats: den patientcentrerade vården. Det handlar exempelvis om att vården behöver bli mer tillgänglig och samordnad inom primärvården, och den behöver bli överlag mer patientcentrerad, särskilt inom den psykiatriska vården. Den bristande patientcentreringen bedöms vara en huvudsaklig anledning till flera av de problem som tillsynsmyndigheten återkommande har iakttagit i tillsynen av Region Skåne.

Systemanalysens slutsatser:

 • Region Skånes hälso- och sjukvårdssystem ger en kunskapsbaserad vård av hög kvalitet vad gäller den slutna sjukhusvården, men det finns en risk för att ambitionsnivån sjunker när mål eller riksgenomsnitt uppnåtts. 
 • Bristande patientcentrering i hela Region Skåne är en gemensam anledning till flera problem som observerats, exempelvis akutmottagningarnas belastning. 
 • Akutmottagningarna på SUS (Skånes universitetssjukhus) behöver få bättre förutsättningar för en hög patientsäkerhet så att inte tillgänglighetsproblem orsakar allvarliga vårdskador. 
 • Psykiatrins kvalitetsarbete behöver prioriteras så att vården blir mer kunskapsbaserad, patientcentrerad, effektiv och jämlik. 
 • En bättre läkemedelsanvändning kan leda till effektiviseringsvinster i form av minskade kvalitetsbristkostnader. 
 • Den övergripande ledningen, styrningen och uppföljningen behöver utvecklas för snabbare hantering av kända problem i hälso- och sjukvårdssystemet. 
 • Regionen behöver bli bättre på att genomföra riskanalyser och framför allt att sätta in åtgärder för att minska riskerna inför stora förändringar.

På basis av detta är IVO:s slutsatser att Region Skånes ledning bör:

 • Se till att verksamheterna får stöd i sitt konkreta arbete med att systematiskt utveckla patientsäkerhet och kvalitet som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Det gäller särskilt den psykiatriska vården och akutmottagningarna. 
 • Utveckla patientcentreringen inom regionen, särskilt för de patienter som rör sig mellan hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Det gäller i högsta grad hälso- och sjukvården till personer med psykisk ohälsa. 
 • Fokusera på saker som minskar kvalitetsbristkostnaderna inom regionen i det löpande arbetet med att effektivisera vården, till exempel inom läkemedelsområdet där stor förbättringspotential har identifierats. 
 • Utveckla den övergripande ledningen, styrningen och uppföljningen till snabbare hantering av uppkomna bristområden. 
 • Utveckla arbetet med riskanalyser innan stora förändringar genomförs, så att arbetet omfattar åtgärder för att hantera identifierade risker.