Tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga

2023 mar 02

Rapporter

Regeringen beslutade i november 2020 ett uppdrag till IVO om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning av barn och unga. Denna rapport är uppdragets slutredovisning.