Tillsyn av tandvården 2013

2014 maj 01

Rapporter

Rapporten redovisar den tillsyn som Socialstyrelsen och IVO genomfört under 2013 avseende tandvård. Underlaget bygger på iakttagelser i tillsynen och en genomgång av totalt 135 anmälningar om vårdskador, klagomål från patienter och egeninitierad tillsyn.