Transplantationsverksamheter i Sverige - Rapport från nationell tillsyn 2016

2016 jul 01

Rapporter

IVO har under våren 2016 genomfört inspektioner vid landets fyra transplantationssjukhus. Fokus har varit bemanning, spårbarhet ledningssystem för kvalitet och säkerhet, samt de avvikelser och biverkningar som verksamheterna rapporterat in till IVO.

Pågående operation med fyra vårdpersonal.