Vad har vi sett?

2013 dec 01

Rapporter

Resultat från inspektioner 2010–2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 § 8 LSS.

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar de viktigaste iakttagelserna från de senaste fyra årens inspektioner vid HVB-hem för barn och unga. Stora delar av innehållet har redovisats tidigare i Socialstyrelsens Tillsynsrapporter 2011, 2012 och 2013.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska kontrollera om HVB arbetar enligt gällande rätt och håller god kvalitet. Kontrollen inkluderar också de särskilda ungdomshemmen och bostäder med särskilt service enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. IVO och tidigare Socialstyrelsen utför dessa kontroller genom att regelbundet inspektera verksamheterna. En viktig del av inspektionerna är samtalen med barnen. Barn och ungdomar får alltid möjlighet att prata med inspektören och berätta hur de har det.

Bestämmelsen om regelbundna inspektioner omfattar ett stort och ökande antal verksamheter. Det finns nu ungefär 800 HVB, varav 25 särskilda ungdomshem, och cirka 200 barnboenden enligt LSS. Tillsynsmyndigheten genomför nästan 2 000 inspektioner och 3 500 barnsamtal varje år.

Alla inspektioner leder till ett beslut som riktas till huvudmannen. Tillsynsmyndigheten ställer krav på åtgärder om myndigheten har uppmärksammat brister. Verksamheterna åtgärdar i de allra flesta fall påtalade brister och många av dem ser tillsynen som ett stöd i det egna kvalitetsarbetet.

Denna rapport innehåller det nationella resultatet av Socialstyrelsens inspektioner under åren 2010–2013 och IVO:s inspektioner från juni 2013. Resultatet från de första tre åren har tidigare redovisats i Socialstyrelsens tillsynsrapporter. Sammanfattningsvis kan vi konstatera:

 • De flesta barnboenden enligt LSS uppfyller kraven
 • Kommunikationsstöd kan vara en förutsättning för barns delaktighet
 • Samverkan med socialtjänsten fungerar inte alltid
 • Barn på HVB trivs – men det är tveksamt om de får hjälp
 • Otillräcklig utbildning och okunskap om metoder innebär en risk
 • Socialtjänsten är inte alltid tillgänglig för de placerade barnen
 • Ensamkommande barn deltar i mindre omfattning i planering och genomförande av insatser
 • Kvaliteten i HVB för ensamkommande barn har blivit bättre
 • HVB för barn och familj har högre kvalitet än andra HVB
 • SiS-institutionerna följer i huvudsak bestämmelserna för de särskilda befogenheterna
 • Kunskapen har ökat om att tvång och begränsningsåtgärder inte är tillåtna
 • Barnen är övervägande positiva