Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

2014 maj 01

Rapporter

I den här rapporten redovisas resultatet av en enkätundersökning om hur trygga barn och unga som placerats på hem för vård eller boende (HVB) eller får insats i ett LSS-boende känner sig i sitt boende och hur delaktiga de tycker att de får vara.

Sammanfattning

Barn som placerats på hem för vård eller boende (HVB) eller får insats i ett LSS-boende ska känna sig trygga och kunna vara med och påverka sin vardag. De flesta barnen och ungdomarna upplever också sitt boende så. Det kommer fram i samtal med barnen och i resultatet av den enkätundersökning som IVO gör.

Alla verksamheter som tar emot barn inspekteras två gånger per år och vid inspektionerna samtalar inspektörerna med de barn som vill och kan. Sedan 2013 kompletteras samtalen med en enkät till barnen. I denna rapport redovisas vad barn och ungdomar på HVB och i bostäder enligt LSS svarat på frågor om hur trygga de är och om de tycker att de är delaktiga.

Det visar sig att barnsamtalen och enkätsvaren ger samma bild av hur barnen uppfattar sitt boende i dessa avseenden. De flesta är trygga såväl med kamraterna som med personalen och de flesta tycker att de får vara med och bestämma och påverka.

Det ser bra ut att en så stor andel svarar positivt på frågorna, men det är allvarligt att det överhuvudtaget finns barn och ungdomar som känner sig otrygga i sitt HVB eller LSS-boende. Samhällets vård ska vara trygg.

Det är viktigt att inspektörerna reflekterar över barnens svar – både i samtalen och i enkäten – och pratar med dem om hur de har det och hur det fungerar där de bor. Om barn och ungdomar känner sig otrygga på ett HVB eller i en bostad enligt 9 § 8 LSS är det en indikator på brister i verksamheten. Att barn ska känna trygghet och tillit till de vuxna i verksamheten är ett självklart kvalitetskrav.

Samma gäller hur barn och ungdomar uppfattar sin delaktighet. Om flera barn och ungdomar är kritiska till sina möjligheter att påverka genom att delta i husmöten, lämna klagomål och synpunkter eller vara delaktiga på annat sätt, är det viktig information att ta med i bedömningen av verksamhetens kvalitet.

Trygghet är en känsla och barnets svar förmedlar hans eller hennes egen upplevelse av sin situation. Delaktighet kan också vara en upplevelse eller känsla, men är också en åsikt eller uppfattning och mer problematiskt att bedöma. Barn och ungdomar kan ha olika förväntningar på i vilken utsträckning de ska ha inflytande över verksamheten och sin vardag. Förutsättningarna att vara med och påverka är bland annat beroende av ålder och mognad, den unges egen problematik, placeringsorsak och vårdform.

Enkätsvaren visar vad barnen och ungdomarna själva anser om sina möjligheter. Tillsammans med det som kommer fram i samtalen visar enkätsvaren hur en verksamhet ser till att barnen och ungdomarna är delaktiga, känner sig trygga och upplever tillit till de vuxna.