Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

2014 maj 01

Rapporter

I den här rapporten redovisas resultatet av en enkätundersökning om hur trygga barn och unga som placerats på hem för vård eller boende (HVB) eller får insats i ett LSS-boende känner sig i sitt boende och hur delaktiga de tycker att de får vara.