Remissvar

Här finns en lista på IVO:s svar på de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss .

För att begära ut remissvar kontakta registrator.vs@ivo.se

Remissvar - arkiv


Remissvar 2022

2022-06-16 - Remissvar - förslag till föreskrifter om föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård - Dnr 6.1.1-19584/2022-2

2022-06-15 - Yttrande över förslag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om socialnämndens utredning gällande vårdnad om barn i vissa fall - Dnr 6.1.1-20350/2022-2

 

2022-06-13 - Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring - Dnr 6.1.1-19029/2022

2022-06-08 - Yttrande över departementspromemorian Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen- Dnr 6.1.1-09757/2022-2 

2022-06-03 Remissvar -Delbetänkande av Utredningen om E-recept inom EES (SOU 2021:102).  Dnr 6.1.1 - 09120/2022-2

2022-06-03 Remissvar - Graviditet, förlossning och tiden efter – Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå.  Dnr 6.1.1 - 14010/2022-2

2022-06-02 Remissvar – Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU: Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring enligt LVU. Dnr 6.1.1 - 09039/2022-2

2022-06-01 - Remissvar – Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten) - Dnr 6.1.1-19097/2022

2022-05-31 - Remissvar på förslag till följdändringar i tre författningar med anledning av nya regler om organbehandlande behandling m.m. - Dnr 6.1.1-19862/2022-2

2022-05-17  - Yttrande över betänkandet Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 2021:99) - Dnr 6.1.1-03205/2022

2022-04-29 - Synpunkter på Kriminalvårdens förslag till anvisningar avseende uppdraget risk- och behovsbedömning och rutiner för dokumentation i VSP för psykologer - Dnr 6.1.1-13328/2022-2

2022-04-29 - SiS - Dnr 6.1.1-06277/2022-2

2022-04-28 - Yttrande över remissen Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig. Kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens beredskap - Dnr 6.1.1-10678/2022-2

2022-04-29 - Remissvar över delbetänkandet av utredningen Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) - Dnr 6.1.1-47833/2021

2022-04-21 - Remiss från Läkemedelsverket avseende förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, m.m. - Dnr 6.1.1. -13442/2022

2022-04-22 - Remiss av Socialstyrelsens förslag att upphäva föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin - Dnr 6.1.1-11788/2022-2

2022-04-20 - Yttrande avseende remissen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) - Dnr  6.1.1-05511/2022

2022-04-06 - Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS - Dnr 6.1.1-07520/2022-2

2022-04-01 - Remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLFFS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter - Dnr 6.1.1-08931/2022

2022-03-29 - Svar på remiss av förslag till nya föreskrifter m.m. Post- och Telestyrelsen - Dnr 6.1.1-08997/2022-2

2022-03-25 - Remissvar – förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 - Dnr 6.1.1-07561/2022-2

2022-03-22 - Remiss från Läkemedelsverket angående förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, m.m. - Dnr 6.1.1-08082/2022

2022-03-14 - Remiss - Säker och kostnadseffektiv IT-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift, SOU 2021:97 - Dnr  6.1.1-48532/2021

2022-03-09 - Remiss från Kemikalieinspektionen avseende förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer, dnr 4.7-H22-00089 - Dnr 6.1.1-03664/2022

2022-02-16 - Remiss från Utrikesdepartementet avseende utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning del 2, UD2021/17423 - Dnr 6.1.1-46988/2021

2022-02-16 - Remiss från Socialdepartementet avseende Utkast till lagrådsremiss Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, S2022/00789 - Dnr 6.1.1-06030/2022

2022-02-07 - Remissvar NMI föreskrifter, Läkemedelsverket - Dnr: 3.1.1-2022-002001

2022-02-04 - Yttrande över Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78) - Dnr 6.1.1-43817/2021-2

2022-02-03 - Synpunkter på remissen – Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering (SOU 2021:88) - Dnr 6.1.1-43987/2021-2

2022-02-03 - Yttrande över betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur -Dnr-6-1-1-43646-2021

2022-02-03 - Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död -Dnr-6-1-1-47500-2021

2022-02-01 - Remissvar avseende förslag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:xx) om socialnämndens informationssamtal - Dnr 6.1.1

2022-01-31 - Remiss av Riksarkivets förslag till författningar - Dnr 6.1.1-36453/2021-2

2022-01-31 - Yttrande över utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll  (SOU 2021:80) - Dnr 6.1.1-40155/2021 

2022-01-19 - IVO remissvar över förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster - Dnr 6.1.1-47639/2021-2

2022-01-14 - Yttrande över betänkandet Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60) - Dnr 6.1.1-38873/2021

2022-01-12 - Yttrande över underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård - Dnr 6.1.1-37409//2021-2