Översikt lex Sarah-anmälningar 2014-2018

2019 jul 22

Statistik från IVO

Antalet lex Sarah-anmälningar har varierat mellan åren 2014-2018 utan någon särskild trend.