Frekvenstillsyn av boende för barn och unga

Uppgifterna nedan visar antal inspekterade boenden för barn och unga och antal samtal med barn som IVO har utfört under 2020.

Antal anmälda och oanmälda inspektioner inom SoL och LSS  2020 Antal
Anmälda inspektioner ​  857
Oanmälda inspektioner   66
Totalt antal inspektioner ​923

Under 2020 har antalet HVB och stödboenden minskat. IVO har också beviljat färre tillstånd till denna typ av verksamheter än tidigare år.

Brister i boenden för barn och unga påverkar de boendes trygghet och säkerhet. Under 2020 såg IVO brister vid drygt 20 procent av inspektionerna. Det är en preliminär siffra, då alla beslut när det gäller 2020 inte är fattade ännu. Bristerna fördelar sig lika i förhållande till antalet privata och kommunala huvudmän.

Vanligast förekommande är brister i lämplighetsbedömning, det vill säga kontroll av att hemmet kan tillgodose barnets eller den unges behov som utretts av socialtjänsten. Lämplighetsbedömning ska utföras inför inskrivning och utgå från barnets behov i förhållande till arbetssätt och metoder, personalens kompetens och andra inskrivna barn och unga. Brister i denna del kan medföra att barn och unga inte får sina behov av vård och behandling tillgodosedda, vilket i sin tur kan leda till sammanbrott och omplaceringar.

Vi ser också brister när det gäller efterlevnad till tillstånd, personalens kompetens, dokumentation och säkerhet, vilket främst rör kontroll av Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister inför anställning.

Personalens kompetens är ytterligare en viktig komponent för en trygg, säker och god vård och omsorg. De vanligaste bristerna vid BMSS är personalens kompetens och barns delaktighet.

Inspektioner i verksamheterna på ett förändrat sätt

Under våren 2020 beslutade IVO att som huvudregel avstå från platsbesök och fysiska inspektioner i tillsynen. Vi avvaktade med inspektionerna för att minimera smittspridning av covid-19 i riskgrupper och minska belastningen för verksamheterna.

I juni 2020 återupptog vi tillsynen, men i annan form än vanligt. Inspektioner och samtal med barn och unga i verksamheterna har vi till största delen genomfört digitalt. Fysiska inspektioner har ägt rum i de fall vi har bedömt att det finns stora risker och då det varit möjligt utifrån smittläget i regionen. Vi har genomfört inspektioner i alla verksamheter som ingår i frekvenstillsynen.

Samtal med barn vid inspektioner

Antal barnsamtal vid inspektioner 2020 Antal samtal​
Totalt ​ 1 178