Lex Maria-anmälningar - efter län

Under år 2022 var Blekinge län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 39,7. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 418.

 

Antal lex Maria-anmälningar per län

Sett till befolkningens storlek var antalet anmälningar enligt lex Maria högst i Blekinge och lägst i Halland. Genomsnittet för hela Sverige var 19,3 per 100 000 invånare. Att ett län har fler anmälningar per invånare betyder inte att vården i länet är sämre. Det kan finnas flera orsaker till att siffrorna skiljer sig mellan länen, till exempel skillnader i vilken verksamhet som bedrivs och befolkningens ålder.

Under 2022 var kirurgi var den verksamhet som hade flest anmälningar. Län som har en större verksamhet inom kirurgi kan därför väntas få flera anmälningar. Här kan du läsa mer om  antalet anmälningar efter verksamhetsområde.