Lex Maria-anmälningar - efter län

Under år 2021 var Örebro län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 42,4. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 454.

 

Antal lex Maria-anmälningar per län

Sett till befolkningens storlek var antalet anmälningar enligt lex Maria högst i Örebro och lägst i Gävleborg. Genomsnittet för hela Sverige var 21,7 per 100 000 invånare. Att ett län har fler anmälningar per invånare betyder inte att vården i länet är sämre. Det kan finnas flera orsaker till att siffrorna skiljer sig mellan länen, till exempel skillnader i vilken verksamhet som bedrivs och befolkningens ålder.

Under 2021 var kirurgi var den verksamhet som hade flest anmälningar. Län som har en större verksamhet inom kirurgi kan därför väntas få flera anmälningar. Här kan du läsa mer om  antalet anmälningar efter verksamhetsområde.