Omsorgsregistret

Anmälningsplikt

Kommuner och landsting som ska bedriva viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO. Anmälningsskyldigheten gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den börjar. 

 

Blanketter för anmälan av nya verksamheter eller ändring i redan registrerade verksamheter

 

Tillståndsplikt

Verksamheter enligt SoL och LSS som drivs i privat regi har tillståndsplikt. Även de verksamheter som bedrivs på entreprenad med kommunen som huvudman är tillståndspliktiga. För sådan verksamhet måste en ansökan om tillstånd göras av den privata aktören och driften får inte starta förrän tillstånd har meddelats.

 

Läs om tillståndspliktiga verksamheter.