Vårdgivarregistret

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt tandvård

Anmäl verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn enligt patientsäkerhetslagen är skyldiga att anmäla detta till IVO. Myndigheten ansvarar för att hålla ett register som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård (enligt definitionen i 1 kap. 2 § patientsäkerhetslagen).

 

Anmälan av ny verksamhet

Den som avser starta en verksamhet som står under IVO:s tillsyn ska anmäla verksamheten till IVO senast en månad innan verksamheten startar (2 kap patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL, riksdagen).

 

Väsentlig förändring eller verksamhet som upphör

Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras, flyttas eller läggs ned ska det anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet.

 

Även verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården ska anmäla sin verksamhet till IVO. Det kan till exempel vara provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i en patients hälsotillstånd eller behandling.

Blankett

 

Om en vårdgivare inte anmäler sin verksamhet

Alla som ska bedriva en verksamhet som står under IVO:s tillsyn är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO. Om inte en verksamhet är anmäld kan detta bli föremål för IVO:s tillsyn. Detsamma gäller om verksamheten flyttas eller till väsentlig del ändras utan att anmälan görs till IVO inom rätt tid.

 

Vissa inriktningar inom hälso- och sjukvård kräver tillstånd som t.ex. blodverksamheter. 

 

Läs om tillståndspliktiga hälso- och sjukvårdsverksamheter.

 

Anmälningspliktig verksamhet

Hälso- och sjukvård omfattar åtgärder som medicinskt förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och skador. Till medicinskt förebyggande åtgärder räknas bl.a. allmänna och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt mödra- och barnhälsovård. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. Enligt patientsäkerhetslagen utgör anmälningspliktig verksamhet också verksamhet enligt tandvårdslagen, lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

 

Mer information finns i patientsäkerhetslagen (2010:659).

 

Syftet med anmälningsplikten

Huvudsyftet med anmälningsplikten är att IVO ska få kännedom om de verksamheter som IVO har tillsynsansvar för. IVO ansvarar för ett register över dessa verksamheter, det så kallade vårdgivarregistret.

 

Plikt att anmäla till IVO gäller

  • En månad före start av ny verksamhet
  • Senast en månad efter att väsentlig förändring verksamhet
  • Senast en månad efter att verksamheten lagts ned

 

Om en vårdgivare inte anmäler sin verksamhet

Alla som ska bedriva en verksamhet som står under IVO:s tillsyn är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO. Om inte en verksamhet är anmäld kan detta bli föremål för IVO:s tillsyn. Detsamma gäller om verksamheten flyttas eller till väsentlig del ändras utan att anmälan görs till IVO inom rätt tid.