ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ካልኦት

ንዓኻትኩም ከገድስ ዚኽእል ሓበሬታ ዘሎዎም ትካላት መንግስትን ውድባትን ዚመርሑ ሓበርቲ መንገድታት (länkar) ኣብዚ ኣለዉ።

ንውልቆም ናብ ሽወደን ዚመጹ: ኣብ ሆቨበ  (HVB) ንዚቕመጡ ቈልዑ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብቦርድ ማሕበራዊ ኣገልግሎት (Socialstyrelsen) ዝተዳለዋ ፊልምታት።
 

ንውልቆም ናብ ሽወደን ዚመጹ: ኣብ ፋሚልየሄም  (familjehem) ንዚቕመጡ ቈልዑ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብቦርድ ማሕበራዊ ኣገልግሎት (Socialstyrelsen) ዝተዳለዋ ፊልምታት።
 

”ኮል ፖ ሶክ” (Koll på soc) ንቘልዑን መንእሰያትን ዝተዳለወ ብዛዕባ ማሕበራዊ ኣገልግሎት (soc) ዚሕብር ገጽ’ዩ። ኣብዚ ገጽ’ዚ: ማሕበራዊ ኣገልግሎት (soc) እንታይ ዕማም ከም ዘሎዎን: በየናይ ኣገባብ ኪሕግዝን ኪድግፍን ከም ዚኽእል ከተንብቡ ትኽእሉ።
 

”ያ ቪል ቬታ” (Jag vill veta): እንታይ ከም ገበን ከም ዚቝጸርን: ኣብ ገበን ከም ዝተሳተፍካ ብኸመይ ከም ትፈልጥን ብኸመይ ሓገዝ ከም ዚርከብን ከተንብቡሉ እትኽእሉ ገጽ’ዩ።
 

ተሓላቒ ቈልዑ (Barnombudsmannen): ብመሰረት ውዕል መሰላት ቈልዑ (barnkonventionen) መሰላት ቈልዑን መንእሰያትን ጥቕምታቶምን ንምውካል ብመንግስቲ ዝተመዘዘ ብዓል-መዚ’ዩ። 
 

”ብሪስ” (Barnens rätt i samhället, BRIS) ኵነታትን መሰላትን ቈልዑን መንእሰያትን ንምምሕያሽ ይሰርሕ። ኣብ ”ብሪስ” ምስ ሓደ ተሓጋጋዚ (ኩራቶር) ምድውዋል: መልእኽቲ ምጽሕሓፍ: ብቻት ምዝርራብ: ምስ መሳቱኻ ኣብ መድረኽ ምጽሕሓፍ ወይ ብዛዕባ ኣገደስቲ ጕዳያት ምንባብ ይከኣል።

”ረዳ ባርነን” (Rädda Barnen) መሰላት ኵላቶም ቈልዑ ብግብሪ ኪረኣዩ ዚሰርሕ ውድብ መሰል ሕጻናት’ዩ። ”ረዳ ባርነን” ብስልኪ ሓገዝ ይህብ፤ ንውልቆም ንዚመጹ ቈልዑን መንእሰያትን ዚቘመ ናይ ደገፍ ምስመር ከኣ ኣሎዎ።

”ማስክሩስባርን” (Maskrosbarn) ነቶም መስተ ብዘይ ዓቐን እትሰትዩ: ድሮጋታት እትወስዱ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገም ዘሎኩም ወለዲ ዝቘመ’ዩ።
 

”ዳግስኣትፕራታኦም” (Dagsattprataom) ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ቈልዑ ዚፍጸሙ ግፍዕታት ወሲብ ዘሎ ኣፍልጦ ከዛይድ ዚደሊ ገጽ’ዩ። እቲ ዚድለ ዕላማ: ቈልዑ ኣንጻር ወሲባዊ ግፍዒ ዝሓሸ ዕቝባ ኪህልዎምን: ብዙሓት ዝተቓልዑ ቈልዑ: ብዛዕባ ጸገሞም ተዛሪቦም ሓገዝ ኪረኽቡን’ዩ።
 

እዚ ገጽ’ዚ: ነቶም ”ሆባስ-ሰባት” (ሆሞሰክሽዋላት/ባይሰክሽዋላት/ስግረሰክሽዋላት) ዝኾንኩምን: ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሽወደን ዝመጻእኩምን ዝተዳለወ’ዩ። ኣብኡ: ብሓያለ ቋንቋታት ሓበሬታ ኣሎ።
 

ኣብ ”1177 ቮርድጋይደን” (1177 vårdguiden*) ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና እንተ ዘይብልካ ሓገዝ ኣበይ ከም ትሓትትን: ኣብ ክፍሊ ሕክምና ወይ ቤ/ጽ ምሕበራዊ ኣገልግሎት ምስ ዚምልከቶም ርክብ ንምግባር ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል።
 

”ኡሞ” (UMO) ንዅላትኩም ነቶም ካብ 13 ክሳዕ 25 ዓመት ዝዕድመኹም ዝተዳለወ መካነ-መርበብ’ዩ። ኣብ ኡሞ (UMO) ኣብ ሕቶታት ወሲብ: ጥዕናን ዝምድናታትን መልስታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 

”መሰላትኩም” (Dina rättigheter*) ንዓኻትኩም ቈልዑ ወይ መንእሰያት ዚምልከቱ መሰላት ብዝምልከት ሓበሬታ ዝሓዘ መካነ-መርበብ’ዩ።  
 

ኣብዚ: ምስ ክብሪ ብዛዕባ ዚተኣሳሰሩ ዓመጻትን ጸቕጥታትን ከተንብቡ ትኽእል።
 

ኣብ መካነ-መርበብ ብዓል-መዚ ጕዳያት መንእሰያትን በርገስን (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors* ) ብዛዕባ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና ምስኣን መንእሰያት ዚምልከታ ብአኦም ዝተዳለዋ ኣርባዕተ ሓጸርቲ ፍልምታት ክትርእዩ ትኽእሉ።

112 ህጹጽ ሓገዝ ኣብ ዘድልየኩም ወቕቲ እትድውልዎ ቍጽሪ’ዩ።
 

”ስታተንስ ኢንስቲቱሽንስቲረልሰ” (Statens institutionsstyrelse, SiS) ምስ ውልቀሰባት ዝተተኻኸለ በስገዳድ ዚግበር ክንክንን: ከቢድ ሳይከ-ማሕበራዊ ጸገም ንዘሎዎም መንእሰያትን: ጸገማት ወልፊ ንዘሎዎም ኣባጽሕን ክንክን ዚህብ መንግስታዊ ትካል’ዩ።