ኣብ ኢቮ (IVO) እነካይዶ ስራሕ እዚ ዚስዕብ’ዩ

ቍጽጽር ክንክንን ሓልዮትን (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) ኣብ ክንክንን ሕክምናን ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብኡ ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ዚገብር መንግስታዊ ብዓል-መዚ’ዩ።

ሓለዋ ኪበሃል ከሎ: ንንጥፈት ቍጽጽር ምግባር ማለት’ዩ። ነቶም ብሕታዊ ንጥፈት ኪጅምሩ ጠለብ ዘእትዉ ፍቓድ እንህብ ከኣ ንሕና ኢና፤ ንኣብነት ከም ገዛ ጕጅለ ወይ ሆቬበ (HVB)።

 

ኣብ ሽወደን ዚዕመም ንጥፈት: ብቑዕን ዘተኣማምን ምዃኑን ንምርግጋጽ ንጥፈታት ክንክንን ሓልዮትን ንቈጻጸር። ንጥፈታቶም ከማዕብሉን ከመሓይሹን ምእንቲ: ነቶም ኣብ ንጥፈታት ክንክንን ሓልዮትን ዚሰርሑ’ውን ምኽሪ ንህብ።