Behöver jag söka tillstånd?

Om du inte vet om din verksamhet är tillståndspliktig eller om det räcker med att anmäla verksamheten (anmälningspliktig) så är första steget att ta reda på det genom att titta i tabellen nedan.

Exempel på verksamheter som inte är tillståndspliktiga är familjehem. Det är socialnämnden i kommunerna som har ansvar för att utreda familjehem och fatta beslut om placering av barn. IVO utövar tillsyn över socialtjänsten. Så kallat konsulentstöd för familje- och jourhem behöver däremot sedan 2017 tillstånd från IVO. 

 

Observera: även om verksamheten inte har tillstånds- eller anmälningsplikt finns det krav på kvalitet och lagar att följa.  

Följande verksamheter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga från den 1 januari 2019:

  • Hemtjänst (SoL)
  • Avlösarservice i hemmet (LSS)
  • Biträde av kontaktpersoner (LSS)
  • Ledsagarservice (LSS)

 

Verksamhetsform Aktör Behöver tillstånd Behöver anmälas Ändringar i ledningen ska anmälas inom en månad
Bostäder med särskild service (SoL)   Privat  X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*  X   X
Bostäder med särskild service för barn och ungdomar (LSS)   Privat  X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*  X   X
Bostäder med särskild service för vuxna (LSS)   Privat  X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*  X   X
Daglig verksamhet (LSS)   Privat  X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*  X   X
Hem för viss annan heldygnsvård - korttidsboende (SoL)   Privat  X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*  X   X
Hem för vård eller boende med behandling - HVB (SoL)   Privat  X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*  X   X
Hem för vård eller boende ensamkommande barn - HVB (SoL)   Privat  X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*   X   X
Personlig assistans där assistansberättigad anlitar sina egna assistenter  Privat   X  
Personlig assistans som bedrivs av enskilda aktörer  Privat X   X
  Kommunal    X  
Hemtjänst (SoL)
Från 1 januari 2019.
Privat  X   X
  Kommunal    X  
Ledsagarservice (LSS)
Från 1 januari 2019.
Privat X   X
  Kommunal   X  
  Entreprenad*  X   X
Biträde av kontaktperson (LSS)
Från 1 januari 2019.
Privat X   X
  Kommunal   X  
  Entreprenad*  X   X
Avlösarservice i hemmet (LSS)
Från 1 januari 2019.
Privat X   X
  Kommunal   X  
  Entreprenad*  X   X
Konsulentstöd till familje- och jourhem (SoL)   Privat  X   X
Entreprenad*    X X
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS)   Privat  X   X
Kommunal    X  
Entreprenad* X   X
Stödboende (SoL) Privat X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*   X
Särskild boendeform för äldre (SoL)   Privat X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*  X   X
Öppenvård och dagverksamhet (SoL) *** Privat  X   X
Kommunal    X  
Entreprenad*  X   X

*Verksamhet som bedrivs på entreprenad på uppdrag av kommun

**När du själv är arbetsgivare åt egna assistenter 

***För att verksamheten ska vara tillståndspliktig ska vården vara omfattande och ingripande i den enskildes liv.